How to design a lace shawl / design dit eget lacesjal – 1

Learn to design a triangular shawl with two triangular panels knitted top-down. Welcome to my lace shawl tutorial!

Her kan du lære hvordan du designer et trekantet sjal med to trekantpaneler strikket oppefra. Velkommen til min strikkeskole!

 

Choose a lace pattern repeat and draw it on graph paper

Choose a simple lace pattern repeat, which only knit pattern on the right side. I have chosen this pattern:

Arhes lacerapport chart 500 px da-en

Vælg din egen lace rapport og tegn den på ternet papir

Vælg en enkel lacemønster rapport, hvor der kun strikkes mønster på retside-pindene. Det vil sige, at vrangside-pindene strikkes vrang (eller ret) uden mønster. Jeg har valgt ovenstående mønster.


Draw your selected repeat 6 times = 3 times in width and 2 times in height.

Finish by marking one repeat with a red marker pen like this:

Arhes - lace rapport gange 6 500 px da-en

Tegn din valgte rapport 6 gange = 3 gange i bredden og 2 gange i højden.

Din opgave er at tegne din valgte mønsterrapport 3 gange i bredden og 2 gange i højden. Markér til slut din nederste rapport i midten med rød, som ovenfor her.


 

Draw a template for your triangle shawl

Draw a template similar to this (or print out min). You do not need write all the numbers.

The same triangle diagram is to be knitted twice, so you only need to make diagram for one.

About the template:
• The gray areas shows no stitch and is not to be knitted.
• The chart is read from the bottom up.
• Odd rows is rightside rows
• Even rows show is wrong side rows (and in this case we leave them blank)
• The small circles means YO and is shaping increases. They should not be erased.

Skabelon til lace sjal trekantet 500px

Tegn en skabelon til dit trekantsjal

Tegn en skabelon magen til denne (eller print min ud). Du behøver ikke skrive alle tallene.

Den samme trekant strikkes to gange, så du behøver kun at lave diagram til en. Om skabelonen:

  • De grå felter strikkes ikke.
  • Diagrammet læses nedefra og op.
  • Ulige rækker viser retsidepindene
  • Lige rækker viser vrangsidepindene (og i dette tilfælde lader vi dem stå tomme)
  • De små cirkler betyder slå om og angiver alle de udtagninger, vi har brug for til at give sjalet den rigtige form. De må ikke slettes.

Draw 1 report into your triangle template


The task now is to draw your report (which is square) into the template (which is triangular). It requires a little customization of reports, so I will now show you how it can be done.

My repeat is 10 stitches wide, and as you can see, I have chosen to move the center of the repeat one stitch to the right so I get the center of the pattern in the center of the shawl.

I always start by drawing all the increases (YO), and afterwards I draw all decreases.

I have placed the report on row 15, where there is “space” around it.

Principle 1: You decide what should be the center of your pattern.

Principle 2: place your designs with space to the template sides

lace sjal trekant diagram med en rapport 500px

Tegn 1 rapport ind i din trekant skabelon

Opgaven er nu at tegne din rapport (som er firkantet) ind i skabelonen (som er trekantet). Det kræver lidt tilpasning af rapporterne, så jeg vil nu vise dig, hvordan det kan gøres.

 

Min rapport er på 10 m, og som du kan se, har jeg valgt at forskyde den 1 felt mod højre, så jeg får midten af mønstret i midten af sjalet.

Jeg starter altid med at tegne alle udtagningerne (slå om), og bagefter tegner jeg alle indtagningerne.

Jeg har placeret rapporten på 15. rk, hvor der er luft ud til trekantens sider.

 Princip 1: du vælger selv hvad, der skal være midten af dit mønster.

Princip 2: placer dine mønstre med luft til skabelonens sider


 

Draw 2 reports more into your triangle template = 1 on each side of the first.

I’ve only had space enough to draw parts of the new repeats. As you can see, there is only space for a bit of each repeat, otherwise they go off the edge of the triangle template.

It requires a little math

Principle 3: Do not change the number of stiches in a row. Each row must go to zero.
Principle 4: An increase = + 1 and a decrease = – 1
Principle 5: The increases on the template are not counted and not be changed.

I have shown the equation for the top row. The easiest way is to cancel out in pairs. Worked from the right:

First pair: K2 tog (-1) + YO (+1) = 0
Second pair: YO (+1) + sssk (-2) + YO (+1) = 0
Third pair: YO (+1) + ssk (-1) = 0

Count each row this way. You can see that I haven´t changed the number of stitches in the rows. You can also see that I have had to change the double dec (sssk) to a single decrease (you can choose the direction of the decreases yourself).

lace sjal trekant diagram med 3 rapporter og mat 500px

Tegn 2 rapporter mere ind i din trekantskabelon = 1 på hver side af den første.

Jeg har kun haft plads til at tegne dele af de nye rapporter. Som du kan se, er der kun plads til lidt af hver rapport, da de ellers går ud over kanten på trekantskabelonen.

Det kræver lidt matematik

Princip 3: Der må ikke ændres på antallet af m i en række. Hver række skal gå i nul.

Princip 4: En udtagning = + 1 og en indtagning = – 1

Princip 5: Omslagene på skabelonen tælles ikke med og må ikke ændres.

Jeg har vist regnestykket for den øverste række. Det nemmeste er at udligne parvis. Læst fra højre:

Første par 2 r sm (-1) + sl o (+1) = 0.

Andet par sl o (+1) + 3 dr r sm (-2) + sl o (+1) = 0.

Tredje par sl o (+1) + 2 dr r sm (-1) = 0

På samme måde tælles hver af de nye rækker. Du kan nu se, at jeg ikke har ændret antallet af masker på rækkerne. Du kan også se, at jeg har været nødt til at ændre dobbeltindtagningen (3 dr r sm) til en enkeltindtagning (retningen på denne vælger jeg selv).


 

Draw 3 new repeats above the first 3 reports

The following repeats are drawn using the same principles as before. Maybe you have space for more repeats on the sides than I do here. So you draw just them too.

Knit a sample of your beautiful pattern.

It’s a good idea to knit 3 edge stitches in right on each side of the pattern. This means that you start by casting on 6 stitches and knit as the chart shows. Rinse the sample in water, tighten it up with pins.

lace sjal trekant diagram med 6 rapporter 500px

Tegn 3 nye rapporter oven over de første 3 rapporter

De følgende rapporter tegnes efter samme principper som før. Måske får du plads til flere rapporter i siderne end jeg gør. Så tegner du bare dem også.

Strik nu en prøve af dit flotte mønster.

Det er en god idé at strikke 3 kantmasker i ret på hver side af mønstret. Det vil sige, at du starter med at slå 6 m op og strikker så efter diagrammet. Skyl prøven op i vand, spænd den op med knappenåle.